Przejdź do ułatwień dostępu Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki Mapa serwisu
Logo OCK

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna 
Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) /RODO/z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016/ informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrołęckie Centrum kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23, 07-410Ostrołęka reprezentowany przez P. Tadeusza Wiśniewskiego - dyrektora.
2. Powołany został Inspektor Danych Osobowych, kontakt: telefonicznie: 602468665
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych/statutowych zadań ośrodka określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2017r. .poz.1875 z póź.zm./, ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U.1991 Nr 114 poz. 493 z dnia 25.10.1991 z póź. zmianami, oraz innych ustawach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz Art.9 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa , tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

Kino "Jantar"

Kino "Jantar" to nie tylko seanse filmowe ale także szeroka działalność edukacji filmowej. Działa tu Akademia Edukacji Filmowej, Dyskusyjny Klub Filmowy "Rejs", Amatorski Klub Filmowy "Jantar".


Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku to instytucja edukacyjna oferująca szereg kursów i warsztatów skierowanych do seniorów, promując aktywność intelektualną i społeczną w wieku emerytalnym.


Ośrodki kultury