66. OKR

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w turniejach: RECYTACJA i WYWIEDZIONEGO ZE SŁOWA.

Co roku w czerwcu gościmy znakomitych recytatorów z całej Polski, laureatów konkursów eliminacyjnych. Rywalizują oni z sobą w czterech koncertach konkursowych, które prowadzi tradycyjnie Jan Zdziarski.

Zmaganiom turniejowym towarzyszą warsztaty dla uczestników i instruktorów.

Tradycyjnie przyznawana jest Nagroda im. Pawła Opęchowskiego dla jednego z instruktorów.

 

66. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
Finał Turnieju recytatorskiego i Turnieju wywiedzionego ze słowa
24 - 26 czerwca 2021 Ostrołęka
K O M U N I K A T  O R G A N I Z A C Y J N Y
dla uczestników, instruktorów, opiekunów osób niepełnoletnich

 

Organizatorzy przyjmują na siebie dwa obowiązki: odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich uczestniczących oraz odpowiedzialność za uchronienie podstawowych wartości Konkursu. Możemy temu podołać, jeżeli WSZYSCY uznamy te obowiązki za własne, wspólne.
Bezpieczeństwo to zrozumienie i stosowanie wszystkich decyzji władz administracyjnych i sanitarnych. Poczynając od dwóch zasad najprostszych, które już w tym miejscu przywołujemy. Pierwszy - warunkiem uczestniczenia w konkursie jest spełnienie obowiązku – przed rozpoczęciem każdego z dni konkursowych – wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz poddania się sprawdzeniu temperatury ciała. Drugi – uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa, który jest załącznikiem do komunikatu. Inne nakazy i wskazania określa REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA, będący jednym z podstawowych dokumentów turnieju w Ostrołęce.
Uchronienie wartości Konkursu to zapewnienie obecności fundamentów ruchu żywego słowa: strony artystycznej, edukacyjnej i wspólnotowej. Organizatorzy zachowuję wszystkie sprawdzone formy działania: próby i koncerty, rozmowy wykonawców ze specjalistami, spotkania warsztatowe, syntetyczne omówienia przebiegu Konkursu. I tu nadrzędnym pozostaje pierwszy obowiązek – bezpieczeństwo. Musieliśmy stworzyć nowe rozwiązania organizacyjne i programowe. Każdy uczestnik zachowuje równe prawo, każdy dostaje tyle ile wszyscy, ale w formie skondensowanej, syntetycznej.

 

Czytajcie uważnie ten komunikat!

 

I. ORGANIZACJA POBYTU WYKONAWCÓW w OSTROŁĘCE

 

Ze względu na stan epidemii tegoroczny finał będzie przebiegał w następującej formule. Wykonawcy podzieleni zostali na dwie tury:
Tura czwartkowa - grupa A i B
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowieckie, Lubelskie, PZN, Wojsko Polskie.
Tura piątkowa - grupa C i D
Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Opolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie, Dolnośląskie.
Wykonawcy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów. Każda z tur podzielona jest na dwie grupy, w czasie prezentacji w sali mogą przebywać wyłącznie wykonawcy danego koncertu i ich opiekunowie/instruktorzy. Pozostali uczestnicy obserwują występy w osobnej sali, gdzie doprowadzony zostanie obraz i dźwięk z Sali kinowej nr 2.
1. Organizacja pobytu wykonawców dla grup A i B
- Przyjazd – 23.06.2021 r. po południu - Wyjazd – 25. 06.2021 r. ok. południa
- Noclegi – 23/24 oraz 24/25.06.2021 r.
- Posiłki – 23.06.2021 r. – kolacja; 24.06.– śniadanie – obiad i kolacja; 25.06.– śniadanie
2. Organizacja pobytu wykonawców dla grup C i D
- Przyjazd – 24. 06.2021 r. po południu - Wyjazd – 26. 06 ok. południa
- Noclegi – 24/25.06.2021 r. oraz 25/26.06.2021 r.
- Posiłki – 24.06.2021 r. – kolacja; 25.06.– śniadanie – obiad i kolacja; 26.06 – śniadanie

 

II. RAMOWY PROGRAM – Próby, prezentacje, nurt warsztatowy


24.06. (czwartek) – Tura czwartkowa – grupy A i B
8.00 – A i B - śniadanie
9.00 – 10.30 - A – p r ó b y
B – warsztat – wykład (Sala kinowa)
11.00 – 13.00 A – prezentacje
B + instruktorzy A - widownia / sala z wewnętrzną transmisją
13.00 – 14.00 A – rozmowy z jurorami
B – próby
14.30 - A i B - O B I A D
16.00 – 18,00 B – prezentacje
A + instruktorzy B - widownia / sala z wewnętrzną transmisją
18.30 - A i B - KOLACJA
19.30 - 20.30 B - rozmowy z jurorami
A – warsztat – wykład (Sala Kinowa)
20.30 Warsztat - omówienie dnia – j u r y na scenie
A i B + instruktorzy – widownia / sala z wewnętrzną transmisją


25.06. (piątek) – Tura piątkowa – grupy C i D
8.00 – A i B - śniadanie
9.00 – 10.30 - C – p r ó b y
D – warsztat – wykład (Sala kinowa)
11.00 – 13.00 C – prezentacje
D + instruktorzy C - widownia / sala z wewnętrzną transmisją
13.00 – 14.00 C – rozmowy z jurorami
D – próby
14.30 - A i B - O B I A D
16.00 – 18.00 D – prezentacje
C + instruktorzy D - widownia / sala z wewnętrzną transmisją
18.30 - A i B - KOLACJA
19.30 - 20.30 D - rozmowy z jurorami
C – warsztat – wykład (Sala Kinowa)
20.30 Warsztat - omówienie dnia – j u r y na scenie
C i D + instruktorzy – widownia / sala z wewnętrzną transmisją
Koncerty konkursowe odbywają się w sali kinowej nr 2, I piętro w Ostrołęckim Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23.

 

26.06.2021 r (sobota) o godzinie 10.00 ogłoszenie werdyktu jury – przeprowadzona będzie transmisja internetowa.
Protokół jury – rozesłany zostanie-mailowo do organizatorów eliminacji wojewódzkich oraz umieszczony na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej www.tkt.art.pl

 

• Akredytacja wykonawców:
Wykonawców zakwalifikowanych do finału obowiązuje akredytacja – częściowy udział w kosztach noclegów i wyżywienia – w wysokości 150 zł od osoby. Należy ją wpłacać wyłącznie przelewem na konto Towarzystwa Kultury Teatralnej 16 2030 0045 1110 0000 0346 5530 przed rozpoczęciem spotkań finałowych. Kopię pokwitowania wpłaty wykonawca powinien mieć ze sobą.
Dodatkowe informacje: www.tkt.art.pl, e-mail: tkt@tkt.art.pl


Noclegi dla wykonawców – w Hostelu Fortis w Ostrołęce, ul. Witosa 1 (hotel przy stadionie sportowym) i w Hotelu "Relax" ul. Szpitalna 15 (od 23.06. do 26.06.2021 r – hotel przy wjeździe na stary most).
Wyżywienie – kolacja w dniu od 23.06.2021 r. (środa) w Hostelu Fortis w Ostrołęce, ul. Witosa 1
Obiady i kolacje w dniach 24 - 25.06.2021 r. (czwartek i piątek) – Restauracja Diamentowa, ul. Kilińskiego 17;
Śniadania dla wykonawców mieszkających w hotelu „Relax” w Restauracji Zabytkowej ul. Bartosza Głowackiego 42.
Wykonawców prosimy o zabranie dokumentu tożsamości potrzebnego do zameldowania.


Biuro Organizacyjne pracować będzie:
- 23.06. (środa) w godz. 14.00 – 20.00; przyjazdy i rejestracja do godz. 18.00 w Hostelu Fortis w Ostrołęce, ul. Witosa 1 (hotel przy stadionie sportowym); tel. 531 938 615.
- 24-25.06. (czwartek i piątek) w godz. 8.00 – 22.00; przyjazdy i rejestracja w Ostrołęckim Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23; tel. 531 938 615, sala kinowa nr 2, I piętro - miejsce realizacji imprezy.
Sprawy dot. przyjazdów, wyżywienia i zakwaterowania prosimy uzgadniać z P. Bogusławą Zawalich tel. 531 938 615.
Sprawy programowe prowadzi P. Aleksandra Kowalewska – Kierownik Klubu „OCZKO”, tel. 29 764 21 71; e-mail oczko@ock-ostroleka.pl,


III. Udział instruktorów / osób towarzyszących wykonawcom niepełnoletnim

 

Przyjmuje się zasadę samofinansowania tzn. organizator może zapewnić zakwaterowanie (w dniu przyjazdu należy uregulować koszty za nocleg) i umożliwia korzystanie z wyżywienia w Restauracji Zabytkowa ul. Bartosza Głowackiego 42, po wcześniejszym otrzymaniu zgłoszenia czyli deklaracji udziału i poniesienia kosztów.
Ze względu na ograniczenia lokalowe spowodowane obowiązkiem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zmuszeni jesteśmy ograniczyć udział innych osób, które dotychczas uczestniczyły w konkursie w charakterze obserwatorów. Miejsca w sali widowiskowej, w której będą odbywały się koncerty są przeznaczone przede wszystkim dla wykonawców koncertów i osób towarzyszących wykonawcom niepełnoletnim. Dla pozostałych zostanie zorganizowana sala przygotowana do wewnętrznej transmisji.
MAPKA  Ostrołęki przydatna uczestnikom podczas Finału 66. OKR
do pobrania tutaj

Ostrołęckie Centrum Kultury Towarzystwo Kultury Teatralnej

Warszawa – Ostrołęka, dnia 31 maja 2021.

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
FINAŁU 66. OKR W OSTROŁĘCE

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się liczebność publiczności na koncertach konkursowych. OCK udostępnia uczestnikom koncertu nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na sali.
2. Przez Uczestnika konkursu rozumie się każdą osobę, która znajduje się w budynku OCK w czasie trwania 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego niezależnie od celu pobytu (wykonawca, instruktor, opiekun, wolontariusz, etc.). Uczestnikami konkursu w tym rozumieniu nie są stali pracownicy OCK w Ostrołęce.
3. Dopuszcza się zajmowanie miejsc obok siebie następujących osób:
a. rodzic z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
b. opiekun z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c. osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.
4. Koncerty konkursowe nie będą trwały dłużej niż 90 minut, po upływie tego czasu nastąpi przerwa na wietrzenie sali.
5. Publiczność zajmuje wyłącznie wskazane miejsca siedzące. Zabrania się zajmowania innego miejsca w sali.
6. Uczestnik koncertu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w OCK zasad porządkowych, w szczególności związanych z logistyką i bezpieczeństwem na terenie OCK, a także do stosowania się do wytycznych personelu OCK i Organizatorów Konkursu. W przypadku osób, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu, zasad porządkowych lub wytycznych personelu, personel OCK i Organizatorów Konkursu jest uprawniony do usunięcia takich osób z budynku OCK.
7. OCK zapewnia publiczności płyny dezynfekcyjne oraz dostęp do bieżącej, ciepłej wody i mydła w toaletach. Przy wejściu do budynku OCK każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.
8. Do budynku OCK nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie. Uczestnik koncertu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (dalej: „oświadczenie COVID-19”), że nie jest osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, nie miał świadomego kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i zapoznał się z Regulaminem. Odmowa złożenia oświadczenia COVID-19 jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w wydarzeniu. W związku z koniecznością złożenia ww. oświadczenia, uczestnicy konkursu proszeni są o przybycie z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. W przypadku stwierdzenia zakażenia lub zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w konkursie, dane z oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, zostaną przekazane przez TKT Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub właściwym służbom sanitarnym w celu umożliwienia skontaktowania się z uczestnikiem koncertu.
10. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7 powyżej, będzie przechowywane przez TKT przez okres 2 tygodni od dnia koncertu, po czym zostanie zniszczone.
11. Każdy uczestnik konkursu, niezależnie od celu pobytu (wykonawca, instruktor, obserwator) obowiązany jest podpisać oświadczenie, o którym mowa w pkt 8 niniejszego Regulaminu – by uzyskać prawo wstępu na 66. OKR w Ostrołęce w trakcie epidemii COVID-19. Ponadto uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych i ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19. Niepodanie danych obowiązkowych uniemożliwia udział w konkursie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników koncertu dostępne są w sekretariacie konkursu oraz na stronie internetowej TKT.

12. Osoby oczekujące na wejście do OCK oraz przebywające w pomieszczeniach OCK, w szczególności w kolejce do toalet, bufetów, powinny zachować dystans społeczny wynoszący co najmniej 1,5 metra oraz unikać nadmiernego gromadzenia się (nie dotyczy rodzin, dzieci oraz asystentów osób z niepełnoprawnościami).
13. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy, zapewnionej we własnym zakresie, przez cały czas przebywania na terenie OCK – również w czasie koncertów. Z obowiązku zwolnieni są wykonawcy w czasie prezentacji.
14. Wyjście publiczności z koncertu odbywa się ściśle według wskazań obsługi.
15. Każdy uczestnik konkursu zobowiązuje się zrezygnować z uczestnictwa w konkursie w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby COVID-19 i powiadomić TKT o tym fakcie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
– DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONCERTÓW WSKAZANE W OŚWIADCZENIU DOTYCZĄCYM COVID-19

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, informujemy, że:
1)Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w oświadczeniu dotyczącym COVID-19 jest Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie, ul. Słupecka 9/3 02-309 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych TKT, ul. Słupecka 9/3, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: tkt@tkt.art.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Pana/Pani pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych podanych w oświadczeniu dotyczącym COVID-19 przez TKT;
3) Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe objęte składanym oświadczeniem COVID-19, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia chorobą, w tym informowania Głównego Inspektora Sanitarnego i uprawnionych służb porządkowych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz w celu zapewnienia kontaktu uczestnika koncertu z odpowiednimi służbami porządkowymi;
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w pkt. 3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przepisami Kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także wydanymi na podstawie powyższych przepisów rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nakładają na Administratora odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników i osób przebywających na terenie OCK;
5) Podanie danych osobowych nie stanowiących danych kontaktowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w koncercie organizowanym przez TKT, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Podanie danych osobowych kontaktowych jest dobrowolne, nie jest warunkiem udziału w koncercie organizowanym przez TKT, ale wskazane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami koncertu w przypadku zarażenia lub zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie;
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak: Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i celu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom i osobom wykonującym czynności związane z realizacji koncertu, w szczególności pracownikom TKT;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora od daty ich przekazania przez okres dwóch tygodni, a po tym czasie zostaną zniszczone;
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu prawa na warunkach i w zakresie określonym w RODO w tym: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przekazaniu poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 


OSTROŁĘKA – PODSTAWOWE INFORMACJE MIEJSKIE

Baza noclegowa
· Pokoje gościnne WSAP, ul. Korczaka 73, tel. 797 294 549, 29 760 68 86; e-mail: recepcja@wsap.com.pl
· Pensjonat WIOLETTA, ul. Rolna 31, tel.: 29 760 53 51, fax: 29 760 53 51, http://www.pensjonatwioletta.pl
· Inter Hotel, ul. Partyzantów 1, tel. 29 769-10-12 (www.interhotel.pl);
· Hotel „Nad Narwią”, ul. Wioślarska 2, tel. 29 760-71-69 www.nadnarwia.com.pl;
· Elba Hotel***, ul.Aleja Wojska Polskiego 30 Rezerwacja pokoi 29 769 10 99 email: recepcja@elbahotel.pl
· Master - Noclegi , ul. Kamieńskiego 3, (https://meteor-turystyka.pl/master-ostroleka,ostroleka.html), tel.796-997-123
· Kwatery Pracownicze dla Firm w Ostrołęce, ul. Kosynierów 15, i przy ul. Psarskiego (koło dworca autobusowego) tel. 668-612-423 , 660-881-887
(https://meteor-turystyka.pl/kosynierow-ostroleka,ostroleka.html)
· Pokoje Pracownicze Lider, ul.11 Listopada 121d, tel. 510-092-977
(https://meteor-turystyka.pl/lider-ostroleka,ostroleka.html)
Restauracje
· Punkty gastronomiczne w Galerii Bursztynowa, ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 28;
· Akademia Smaku (budynek WSAP), ul. Korczaka 73, tel. 883 545 000, 604 968 041;
· Restauracja Kugiel, ul. Bursztynowa 1, tel. 29 760-36-98;
· Kugiel BAR (Handlowiec), ul.Generała Ignacego Prądzyńskiego 4, tel. 29 764 33 97;
· Restauracja Avalon, ul. Głowackiego 44, tel. 29 764-26-31;
· Domowe jedzenie „Na Wspólnej”, ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15, tel. 791 566 712;
· Karczma Kurpiowska Ostoja, ul. Stacha Konwy 3, tel. 29 760-26-25;
Dojazd, komunikacja Ostrołęka leży przy drodze nr 61 wiodącej z Warszawy do Augustowa . Od strony Olsztyna do miasta prowadzi droga nr 53, która łączy się z drogą nr 61. Dojazd do miasta jest dość wygodny, na starówkę można się dostać bezpośrednio z ronda im. Księcia Siemowita III, wjeżdżając na most im. Madalińskiego (tzw. nowy most w kształcie łuku). Do Ostrołęki można dojechać także koleją (www.rozklad-pkp.pl). Dworzec PKP jest jednak zlokalizowany na obrzeżach miasta. Dojazd do centrum i poruszanie się w granicach miasta ułatwia Miejski Zakład Komunikacji (więcej informacji oraz rozkład jazdy na stronie www.mzk.ostroleka.pl). Przejazdy liniami MZK są bezpłatne.
Można skorzystać także z niedrogich usług korporacji taksówkowych: (29) 760-98-36 Radio Taxi: tel. 29 760 99 65 Taxi Bis: tel. 29 764 31 13 Narew Taxi: tel. 731 408 408, Kurp Taxi : tel. 798-240-240
Informację turystyczną zapewnia Kurpiowska Lokalna Organizacja Turystyczna; mieści się przy ul. Bogusławskiego 18, tel. 29-764-51-95 (www.kurpiowskiecentrum.info).
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce mieści się przy ul. Janusza Korczaka 16 (www.policja.aviweb.com.pl).
Szpital Specjalistyczny mieści się przy al. Jana Pawła II 120 A, w którym obecnie funkcjonują przychodnie specjalistyczne (www.szpital.ostroleka.pl).
Ostrołęckie Centrum Kultury z nowoczesnym, klimatyzowanym Kinem Jantar mieści się przy ul. Inwalidów Wojennych 23. Oferta placówki wraz z repertuarem tego jednego z najnowocześniejszych kin w regionie dostępna jest na stronie internetowej www.ock-ostroleka.pl. Spotkanie z kulturą oferuje również Muzeum Kultury Kurpiowskiej (www.muzeum-ostroleka.art.pl).

© 2022 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam