OGŁOSZENIE DYREKTORA OCK 01 Lipca 2020

Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury poszukuje pracownika na stanowisko Kierownik Działu Obsługi w wymiarze pełnego etatu.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV oraz listu motywacyjnego w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Stanowisko: Kierownik Działu Obsługi” w Sekretariacie OCK do dnia 20 lipca 2020 r.
do godz. 15:00. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
1. Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
- niekaralność;
- wykształcenie wyższe;
- znajomość środowiska kultury;
- zawieszenie pokrewnej działalności gospodarczej na czas trwania umowy o pracę.

2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole;
- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność, komunikatywność;
- wysoki poziom kultury osobistej;
- mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym.

3. Do obowiązków kierownika należy:
- pełnienie roli bezpośredniego przełożonego dla pracowników Działu;
- stworzenie właściwych warunków i zapewnienie należytej organizacji pracy pracownikom;
- pobudzanie inicjatywy pracowników;
- dawanie wyraźnie określonych poleceń oraz wymaganie ich ścisłego wykonywania;
- sprawdzanie prawidłowości wykonania poleceń;
- ustalanie harmonogramu pracy pracownikom;
- wyrażanie zgody na godziny nadliczbowe;
- akceptacja udzielania dni wolnych za godziny nadpracowane;
- planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych pracowników Działu;
- decydowanie o przydzielaniu zastępczo pracy podczas nieobecności pracownika;
- wnioskowanie o zatrudnianiu, przeszeregowaniu, awansowaniu i premiowaniu pracowników Działu;
- stosowanie instrukcji kancelaryjnej, archiwizacja dokumentów zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla OCK.

4. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
- programowanie i organizacja pracy Działu, koordynacja i nadzór realizacji zadań przez pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy;
- zapewnienie obsługi i pomocy technicznej wszystkim imprezom i innym działaniom OCK oraz obsługę imprez realizowanych przez OCK na zlecenie innych instytucji;
- odpowiedzialność za pracę poszczególnych składowych działu:
a) sekretariat,
b) zaopatrzenie,
c) transport,
d) obsługę obiektów i ich otoczenia,
e) obsługę plastyczną i akustyczną imprez,
f) funkcjonowanie kostiumerni,
g) obsługę i konserwację urządzeń,
h) bieżące remonty w obiektach OCK;
- odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., za racjonalne urządzenie obiektu
i pracowni, właściwe zabezpieczenie wyposażenia oraz odpowiedzialność materialna za całość zasobów OCK;
- zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i roboczą oraz inne artykuły w ramach ustalonych przepisów bhp;
- bieżąca informacja i sprawozdawczość z działań Działu;
- udział w przygotowywaniu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi;
- wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z funkcjonowaniem OCK;
- współpraca z Głównym Księgowym OCK oraz kierownikami innych Działów i komórek organizacyjnych.

Ostrołęckie Centrum Kultury zapewnia umowę o pracę na czas określony (1 rok) z możliwością przedłużenia. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01.09.2020 r.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ostrołęckie Centrum Kultury
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

© 2020 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam